Biblioteka Sopocka poszukuje bibliotekarki lub bibliotekarza. 

Jeżeli:

- masz głowę pełną pomysłów,

- potrafisz prowadzić warsztaty dla młodzieży i dzieci,

- brałeś udział w konkursach animacyjnych lub po prostu lubisz pracę z dziećmi,

- jesteś chętny do nauki podstaw programowania,

- punktualnośc i i zaangażowanie są Twoimi dobrymi stronami, a uśmiech nie schodzi Ci z ust,

to...

Jesteś idealnym kandydatem.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie 

ogłasza nabór na  stanowiska pracy: 

młodszy bibliotekarz - 1 etat,

młodszy bibliotekarz - 1 etat,

 

 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sopocie 

nr 1/20 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:


Wymagania niezbędne:

 • udział w projektach animacyjnych,
 • doświadczenie i chęć pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • umiejętność tworzenia projektów animacyjnych, 
 • umiejętność bardzo dobrej komunikacji ustnej,
 • umiejętność współpracy,
 • odpowiedzialność,
 • znajomość nowych mediów,
 • znajomość obsługi komputera.

Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 • bieżąca obsługa czytelników, 
 • udział w projektach animacyjnych.

Zakres obowiązków może być zmieniony w trakcie realizacji projektu, stosowanie do potrzeb związanych z prawidłową realizacją projektu. 

Kandydatom oferujemy:

 • umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas próbny 3 miesiące; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę,
 • wymiar czasu pracy: pełny etat, równoważny czas pracy, praca zmianowa, dopuszczalna praca w soboty, w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • miejsce pracy: Biblioteka Główna oraz Filie,
 • specyfika pracy: praca biurowa uwzględniająca specyfikę biblioteki,/w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • dodatek stażowy, premia regulaminowa,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Przewidywany termin zatrudnienia: luty/marzec 2020 r.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

 • Curriculum Vitae (CV) z opisem pracy zawodowej,
 • oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sopocie ul. Obrońców Westerplatte 16 Sopot w celu realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 poz. 922).”

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie, ul.Obrońców Westerplatte 16, 81-706 Sopot, tel. (58) 5511287, e-mail: sekretariat@mbp.sopot.pl,
 • we wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
 • państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego,
 •  w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji na stanowiska pracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej, 
 • dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeksu Pracy. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, 
 • dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska  zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na okres co najmniej 3 miesięcy,
 • osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym,
 • mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych,
 • w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
 • podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji. Podanie pozostałych danych (nie objętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich podania utrudni realizację procesu rekrutacji, 
 • państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Dokumenty należy wysyłać na adres dyrektor@mbp.sopot.pl do 15. 02. 2020.

Informacje dodatkowe

Płacimy 2600 zł lub 2700 zł brutto (wynagrodzenie zasadnicze), premia regulaminowa i nagrody.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni odrębnie.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informujemy, że nadsyłanych ofert nie zwracamy.  

NazwaData
Rekrutacja luty 2020 wybór kandydatów2020-02-25

Data publikacji: 05.02.2020 (13:05)Data aktualizacji: 07.02.2020 (08:44)
Osoba publikująca: Anita StachowiakOsoba modyfikująca: Anita Stachowiak
Autor: Anita Stachowiakliczba wejść: 5496
07 lut 2020 (08:44)Anita Stachowiak»Rekrutacja 1/2020
07 lut 2020 (08:42)Anita Stachowiak»Rekrutacja 1/2020
05 lut 2020 (13:28)Anita Stachowiak»Rekrutacja 1/2020
05 lut 2020 (13:05)Anita Stachowiak»Rekrutacja 1/2020
05 lut 2020 (13:05)Anita Stachowiak»Rekrutacja 1/2020

Przejdź do góry strony