Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie ogłasza nabór na stanowisko: pracownik pomocniczy

 

Od kandydatów biorących udział w rekrutacji oczekujemy:

- umiejętności organizacji pracy własnej

- dokładności i staranności w wykonywaniu obowiązków

- wewnętrznej dyscypliny i rzetelności

- pełnej dyspozycyjności

 

Do zadań pracownika pomocniczego będzie należało m.in.:

- Utrzymywanie w czystości sprzętu bibliotecznego

- Utrzymywanie czystości urządzeń sanitarnych oraz pomieszczeń sanitarnych i  socjalnych.

- Bieżąca kontrola czystości w pomieszczeniach

- Zachowanie segregacji odpadów

- Sprzątanie i porządkowanie obejścia filii biblioteki

- Zastępowanie innych pracowników pomocniczych w razie ich nieobecności

 

Pełny zakres obowiązków zostanie ustalony podczas zawierania umowy o pracę.

 

Kandydatom oferujemy:

 -  umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas próbny 3 miesiące; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;

-  pracę w pełnym wymiarze czasu: na cały etat i w pięciodniowym wymiarze pracy

- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3010 zł brutto

 

 Specyfikacja pracy: praca fizyczna

 Miejsce pracy:  Biblioteka Główna oraz Filie 

 Przewidywany termin zatrudnieniamarzec 2022

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów aplikacyjnych:

-  Curriculum Vitae (CV)

-  listu motywacyjnego

- oświadczeniea z własnoręcznie podpisaną klauzulą: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sopocie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Dokumenty należy dostarczyć do siedziby Biblioteki mieszczącej się na ul. Jakuba Goyki 1, 81-715 Sopot, lub przesłać drogą mailową na adres Dyrektora: ewa.lewandowska@mbp.sopot.pl z dopiskiem „Rekrutacja 2022” w tytule emaila lub na kopercie, do dnia 28.02.2022

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni odrębnie. O zachowaniu terminu złożenia aplikacji decyduje data wpływu do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

--------------------------------------------------------

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

• administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie, ul. Obrońców Westerplatte 16, 81-706 Sopot, tel. 609 06 06 97, e-mail: mbp@mbp.sopot.pl,

• we wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,

• Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody -  także na potrzeby przyszłych rekrutacji na stanowiskach pracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej,

• dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 - Kodeks Pracy. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody,

• dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska zostaną umieszczone w  Biuletynie Informacji Publicznej na okres co najmniej 3 miesięcy,

• osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania o usunięciu  danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym

• mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych,

• w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

• podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji. Podanie pozostałych danych (nie objętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich podania utrudni realizację procesu rekrutacji,

• Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data publikacji: 18.01.2022 (11:29)Data aktualizacji: 07.02.2022 (12:10)
Osoba publikująca: Mirosław MarmajOsoba modyfikująca: Anita Stachowiak
Autor: Anita Stachowiakliczba wejść: 1611
07 lut 2022 (12:10)Karolina Robakiewicz»Rekrutacja 1/2022
18 sty 2022 (11:29)Mirosław Marmaj»Rekrutacja 1/2022

Przejdź do góry strony