Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 

Młodszy Bibliotekarz – 1 etat

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sopocie 

 

nr 1/19 

 

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

Wymagania niezbędne

 

a)     doświadczenie i chęć pracy z dziećmi i młodzieżą

b)     umiejętność tworzenia projektów animacyjnych 

c)     umiejętność bardzo dobrej komunikacji ustnej

d)     umiejętność współpracy

e)     odpowiedzialność

f)      znajomość nowych mediów

g)     znajomość obsługi komputera,

 

 

Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 

  • Bieżąca obsługa czytelników, 
  • Udział w projektach animacyjnych

 

Zakres obowiązków może być zmieniony w trakcie realizacji projektu, stosowanie do potrzeb związanych z prawidłową realizacją projektu. 

 

Kandydatom oferujemy:

 

·           umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas próbny 3 miesiące ; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;

·           wymiar czasu pracy: pełny etat, równoważny czas pracy, praca zmianowa , dopuszczalna praca w soboty, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

·           miejsce pracy: Biblioteka Główna oraz Filie 

·           specyfika pracy: praca biurowa uwzględniająca specyfikę biblioteki,/w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/;

·           dodatek stażowy, premia regulaminowa

·           dodatkowe wynagrodzenie roczne 

·           przewidywany termin zatrudnienia: marzec 2019 r.

 

 

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów              w języku polskim:

 

·        Curriculum Vitae (CV) z opisem pracy zawodowej;

·        oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą: 

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sopocie ul. Obrońców Westerplatte 16 Sopot w celu realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 poz. 922 j.t.).”

* w przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

 

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 wietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

·   Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie ul.Obrońców Westerplatte 16 81-706   , Tel 551 12 87, e-mail:sekretariat@mbp.sopot.pl

1       We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

2       Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego, 
a w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji na stanowiska pracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

3       Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. 

4       Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym                            na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na okres co najmniej 3 miesięcy. 

5       Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo 
do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone 
w ogłoszeniu o naborze w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić 
 w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych. 

6       W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7       Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji. Podanie pozostałych danych (nie objętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich podania utrudni realizację procesu rekrutacji. 

8       Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

 

 

 

 

Dokumenty należy wysyłać na adres dyrektor@mbp.sopot.pldo 19 lutego 2019.

 

Informacje dodatkowe

 

 

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni odrębnie.

 

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Miejskiej Biblioteki Publicznej 

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informujemy, że nadsyłanych ofert nie zwracamy. 


Data publikacji: 13.02.2019 (10:43)Data aktualizacji: 30.04.2019 (14:57)
Osoba publikująca: Anita StachowiakOsoba modyfikująca: Anita Stachowiak
Autor: Anita Stachowiakliczba wejść: 3357
30 kwi 2019 (14:57)Anita Stachowiak»Rekrutacja 1/2019
30 kwi 2019 (14:06)Anita Stachowiak»Rekrutacja 1/2019
30 kwi 2019 (14:05)Anita Stachowiak»Rekrutacja
13 lut 2019 (10:43)Anita Stachowiak»Rekrutacja

Przejdź do góry strony