Biblioteka Sopocka poszukuje bibliotekarki lub bibliotekarza.
Jeżeli:
- Twoją pasją jest kultura i kochasz książki,
- jesteś otwarty/-a na nowe doświadczenia i potrafisz porozumieć się z
każdym (w tym również z dziećmi i młodzieżą),
- masz głowę pełną pomysłów,
- jesteś chętny do poszerzania zakresu swoich umiejętności,
- punktualność i zaangażowanie są Twoimi dobrymi stronami,
to...
jest duża szansa, że to właśnie Ciebie poszukujemy.
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Wybickiego
w Sopocie
ogłasza nabór na stanowiska pracy:
młodszy bibliotekarz – 1 etat,
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sopocie
nr 2/21
Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe,
• umiejętność organizacji pracy własnej,
• dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne i wysoka kultura
osobista,
• umiejętność pracy w zespole,
• odpowiedzialność i punktualność,
• dobra organizacja pracy własnej,
• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
• umiejętność obsługi komputera.
Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,
• doświadczenie w zakresie animacji kultury,
• znajomość bibliotecznego programu Patron,
• doświadczenie w obsłudze klienta/pracy z czytelnikiem.
Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało:
• bieżąca obsługa czytelników,
• udział w działaniach mających na celu promocję czytelnictwa,
• dbanie o księgozbiór Biblioteki,
• współorganizacja wydarzeń.
Zakres obowiązków ustalany zostaje z poszczególnymi pracownikami
adekwatnie do predyspozycji i potrzeb pracodawcy.
Kandydatom oferujemy:
• umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas
próbny: 3 miesiące,
• wymiar czasu pracy: pełny etat, praca od poniedziałku do soboty w
przedziale czasowym 7:30–20:00, przeciętnie 8 godzin dziennie,
40 godzin w tygodniu – zgodnie z ustalonym harmonogramem,
równoważny czas pracy, praca zmianowa, w przypadku osób
niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
• miejsce pracy: filie Biblioteki Sopockiej,
• specyfika pracy: praca biurowa uwzględniająca specyfikę
biblioteki/w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z
odrębnymi przepisami,
• dodatek stażowy, premia regulaminowa,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Przewidywany termin zatrudnienia: grudzień 2021 r.
Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest wysłanie na adres
mailowy Dyrektora: ewa.lewandowska@mbp.sopot.pl bądź
dostarczenie do siedziby Biblioteki mieszczącej się przy ulicy
Obrońców Westerplatte 16, 81-706 Sopot następujących
dokumentów w języku polskim:
• Curriculum Vitae (CV) z opisem pracy zawodowej,
• listu motywacyjnego,
• oświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze sprawców przestępstw
na tle seksualnym,
• W CV należy zawrzeć klauzulę:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Miejską Bibliotekę Publiczną w Sopocie ul. Obrońców Westerplatte 16
Sopot w celu realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.
Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla
potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 poz. 922).”
Dokumenty należy wysyłać na
adres ewa.lewandowska@mbp.sopot.pl z dopiskiem w tytule
wiadomości „Rekrutacja 2021” lub też dostarczyć osobiście w
zaklejonych kopertach oznaczonych zapisem „Rekrutacja 2021” do
12.11.2021.
Informacje dodatkowe
Wynagrodzenie 2800 zł brutto (3010 zł od stycznia 2022)
(wynagrodzenie zasadnicze + premia regulaminowa), nagroda roczna,
świadczenia socjalne.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni
odrębnie.
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do
Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informujemy, że
nadsyłanych ofert nie zwracamy.
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(„RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych
osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:
• administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska
Biblioteka Publiczna w Sopocie, ul.Obrońców Westerplatte 16,
81-706 Sopot, tel. (58) 5511287, e-mail: sekretariat@mbp.sopot.pl,
• we wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem
danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych,
• państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji
obecnego procesu rekrutacyjnego,
• w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej
zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji na stanowiska pracy
w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
• dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974
Kodeksu Pracy. W przypadku podania danych osobowych
wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu
o naborze, dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej
zgody,
• dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie
podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów
prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego
kandydata w zakresie imienia i nazwiska zostaną umieszczone w
Biuletynie Informacji Publicznej na okres co najmniej 3 miesięcy,
• osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich
danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania
usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w
procesie rekrutacyjnym,
• mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o
naborze w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie
analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych,
• w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas
przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
• podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z
przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania
skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji. Podanie
pozostałych danych (nie objętych wymaganiami określonymi w
ogłoszeniu o naborze) jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich
podania utrudni realizację procesu rekrutacji,
• państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,

w tym również profilowane. 


Data publikacji: 28.10.2021 (10:44)Data aktualizacji: 28.10.2021 (10:46)
Osoba publikująca: Anita StachowiakOsoba modyfikująca: Anita Stachowiak
Autor: Anita Stachowiakliczba wejść: 2798
28 paź 2021 (10:46)Anita Stachowiak»Rekrutacja 2/2021
28 paź 2021 (10:44)Anita Stachowiak»Rekrutacja 2/2021
28 paź 2021 (10:44)Anita Stachowiak»Rekrutacja 2/2021
28 paź 2021 (10:44)Anita Stachowiak»Rekrutacja 2/2021

Przejdź do góry strony