Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie ogłasza nabór na stanowisko: księgowy-kasjer

 

Od kandydatów biorących udział w rekrutacji oczekujemy:

- wykształcenia wyższego kierunkowego (ekonomia, zarządzanie, rachunkowość) lub doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku

- znajomości przepisów prawa pracy, przepisów dot. ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych

- umiejętność obsługi pakietu MS Office (biegła znajomość programu Excel) i programów płacowo-kadrowych

- komunikatywności i umiejętności pracy w zespole

- spostrzegawczości, zdolności logicznego myślenia i umiejętności pracy pod presją czasu

 

Do zadań księgowego-kasjera będzie należało m.in.:

- prawidłowe, terminowe i z zachowaniem całkowitej poufności naliczanie wynagrodzeń pracowników (zgodnie z przepisami prawa pracy i regulaminem wynagradzania)

- sporządzanie list płac

- przygotowanie instrukcji do realizacji płatności wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych zobowiązań (ZUS, US, PFRON)

- przygotowanie raportów z obszaru zarządzania personelem (wykorzystanie urlopów, poziom absencji chorobowej, wykorzystanie budżetu płac, itp.)

- rozliczanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa

- przygotowanie zaświadczeń Rp-7

- przygotowanie korekt raportów rozliczeniowych ZUS

 

Szczegółowy zakres obowiązków zostanie przedstawiony kandydatom podczas rozmów rekrutacyjnych.

 

Kandydatom oferujemy:

 -  umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas próbny 3 miesiące; po tym okresie możliwe jest zawarcie umowy o pracę;

-  pracę w pełnym wymiarze czasu: na cały etat i w pięciodniowym wymiarze pracy

- wynagrodzenie miesięczne w kwocie: 3366 zł brutto

- dodatki w postaci nagrody rocznej, świadczeń socjalnych.

 

 Specyfikacja pracy: praca umysłowa

 Miejsce pracy:  Administracja biblioteki, ul. Jakuba Goyki 1, 81-715 Sopot 

 Przewidywany termin zatrudnieniamaj 2022

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów aplikacyjnych:

-  Curriculum Vitae (CV)

-  listu motywacyjnego

- oświadczenia z własnoręcznie podpisaną klauzulą: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sopocie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

 

Dokumenty należy dostarczyć do siedziby Biblioteki mieszczącej się na ul. Jakuba Goyki 1, 81-715 Sopot, lub przesłać drogą mailową na adres Dyrektora: ewa.lewandowska@mbp.sopot.pl z dopiskiem „Rekrutacja 2/2022” w tytule emaila lub na kopercie, do dnia 15.05.2022

 

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni odrębnie. O zachowaniu terminu złożenia aplikacji decyduje data wpływu do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

--------------------------------------------------------

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

• administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Wybickiego, ul. Jakuba Goyki1, 81-715 Sopot, tel. 609 06 06 97, e-mail: mbp@mbp.sopot.pl,

• we wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,

• Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody -  także na potrzeby przyszłych rekrutacji na stanowiska pracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej,

• dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 - Kodeks Pracy. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody,

• dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska zostaną umieszczone w  Biuletynie Informacji Publicznej na okres co najmniej 3 miesięcy,

• osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania o usunięciu  danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w

procesie rekrutacyjnym

• mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych,

• w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

• podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji. Podanie pozostałych danych (nie objętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich podania utrudni realizację procesu rekrutacji,

• Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane. 

 

 

 


Data publikacji: 15.02.2022 (10:37)Data aktualizacji: 20.04.2022 (09:07)
Osoba publikująca: Karolina RobakiewiczOsoba modyfikująca: Karolina Robakiewicz
Autor: Karolina Robakiewiczliczba wejść: 1883
20 kwi 2022 (09:07)Karolina Robakiewicz»Rekrutacja 2/2022
20 kwi 2022 (09:07)Karolina Robakiewicz»Rekrutacja 2/2022
28 mar 2022 (10:16)Karolina Robakiewicz»Rekrutacja 2/2022
15 lut 2022 (10:39)Karolina Robakiewicz»Rekrutacja 2/2022
15 lut 2022 (10:38)Karolina Robakiewicz»Rekrutacja 2/2022
15 lut 2022 (10:37)Karolina Robakiewicz»Rekrutacja 2/2022
15 lut 2022 (10:37)Karolina Robakiewicz»Rekrutacja 2/2022
15 lut 2022 (10:37)Karolina Robakiewicz»Rekrutacja 2/2022
15 lut 2022 (10:37)Karolina Robakiewicz»Rekrutacja 2/2022

Przejdź do góry strony