Biblioteka Sopocka poszukuje bibliotekarki lub bibliotekarza.

Jeżeli:

- Twoją pasją jest kultura i kochasz książki,

- jesteś otwarty/-a na nowe doświadczenia i potrafisz porozumieć się z każdym (w tym również z dziećmi i młodzieżą),

- masz smykałkę do nowych technologii,

- lubisz i umiesz prowadzić zajęcia warsztatowe dla niewielkich grup,

- punktualność i zaangażowanie są Twoimi dobrymi stronami,

  Jest duża szansa, że to właśnie Ciebie poszukujemy.
 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Wybickiego w Sopocie ogłasza nabór na stanowiska pracy:

młodszy bibliotekarz – 1 etat,

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sopocie

nr 2/22
 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

Wymagania niezbędne:

• wykształcenie wyższe,

• umiejętność organizacji pracy własnej,

• dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne i wysoka kultura

  osobista,

• umiejętność pracy w zespole,

• odpowiedzialność i punktualność,

• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,

• umiejętność obsługi komputera.
 

Mile widziane:

• doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,

• podstawowa znajomość obsługi konsol (PS, Xbox),

• umiejętności manualne i rękodzielnicze,

• znajomość bibliotecznego programu Patron,

• doświadczenie w obsłudze klienta/pracy z czytelnikiem.

 

Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało:

• bieżąca obsługa czytelników,

• udział w działaniach mających na celu promocję czytelnictwa,

• dbanie o księgozbiór Biblioteki,

• współorganizacja wydarzeń.

 

Zakres obowiązków ustalany zostaje z poszczególnymi pracownikami adekwatnie do predyspozycji i potrzeb pracodawcy.

 

Kandydatom oferujemy:

• umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas

  próbny: 3 miesiące,

• wymiar czasu pracy: pełny etat, praca od poniedziałku do soboty w przedziale czasowym 7:30–20:00, przeciętnie 8 godzin  dziennie, 40 godzin w tygodniu – zgodnie z ustalonym harmonogramem, równoważny czas pracy, praca zmianowa, w przypadku  osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – zgodnie z odrębnymi przepisami,

• miejsce pracy: filie Biblioteki Sopockiej,

• specyfika pracy: praca biurowa uwzględniająca specyfikę biblioteki/w przypadku osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, zgodnie z odrębnymi przepisami,

• dodatek stażowy, premia regulaminowa,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne.


Przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec/lipiec 2022 r.


Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest wysłanie na adres mailowy Dyrektora: ewa.lewandowska@mbp.sopot.pl bądź dostarczenie do siedziby Biblioteki mieszczącej się przy ulicy Goyki 1, 81-715 Sopot następujących dokumentów w języku polskim:
 

• Curriculum Vitae (CV) z opisem pracy zawodowej,

• listu motywacyjnego,

• oświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym,

• W CV należy zawrzeć klauzulę:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sopocie ul. Goyki 1, 81-715 Sopot w celu realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.

Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 poz. 922).”

 

Dokumentację przesyłać można do 24.06.2022r.

 

Informacje dodatkowe

Wynagrodzenie 3080 zł brutto (wynagrodzenie zasadnicze + premia regulaminowa), nagroda roczna, świadczenia socjalne.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni odrębnie.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informujemy, że nadsyłanych ofert nie zwracamy.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(„RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

• administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie, ul. Goyki 1, 81-715 Sopot, tel. 609060697, e-mail: mbp@mbp.sopot.pl,

• we wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,

• państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego,

• w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji na stanowiska pracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej,

• dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeksu Pracy. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody,

• dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na okres co najmniej 3 miesięcy,

• osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału wprocesie rekrutacyjnym,

• mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgodyprzed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych,

• w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

• podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji. Podanie pozostałych danych (nie objętych wymaganiami określonymi wogłoszeniu o naborze) jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich podania utrudni realizację procesu rekrutacji,

• Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane. 

 

 


Data publikacji: 14.06.2022 (07:58)Data aktualizacji: 14.06.2022 (07:58)
Osoba publikująca: Karolina RobakiewiczOsoba modyfikująca: Karolina Robakiewicz
Autor: Karolina Robakiewiczliczba wejść: 1212

Przejdź do góry strony