Biblioteka Sopocka poszukuje bibliotekarki lub bibliotekarza. 

Jeżeli: 

- Twoją pasją jest kultura i kochasz książki, 

- jesteś otwarty/-a na nowe doświadczenia i potrafisz porozumieć się z każdym (w tym również z dziećmi i młodzieżą), 

- masz smykałkę do nowych technologii, 

- lubisz i umiesz prowadzić zajęcia warsztatowe dla niewielkich grup, 

- punktualność i zaangażowanie są Twoimi dobrymi stronami, 

Jest duża szansa, że to właśnie Ciebie poszukujemy. 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Wybickiego w Sopocie ogłasza nabór na stanowiska pracy: 

młodszy bibliotekarz – 1 etat, 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sopocie 

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy: 

Wymagania niezbędne: 

• wykształcenie wyższe, 

• umiejętność organizacji pracy własnej, 

• dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne i wysoka kultura osobista, 

• umiejętność pracy w zespole, 

• odpowiedzialność i punktualność, 

• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, 

• umiejętność obsługi komputera. 

 

Mile widziane: 

• podstawowa znajomość obsługi konsol (PS, Xbox), 

• zainteresowania związane z kulturą popularną, 

• znajomość bibliotecznego programu Patron, 

• doświadczenie w obsłudze klienta/pracy z czytelnikiem. 

 

Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało: 

• bieżąca obsługa czytelników, 

• udział w działaniach mających na celu promocję czytelnictwa, 

• dbanie o księgozbiór Biblioteki, 

• współorganizacja wydarzeń. 

 

Zakres obowiązków ustalany zostaje z poszczególnymi pracownikami adekwatnie do predyspozycji i potrzeb pracodawcy. 

 

Kandydatom oferujemy: 

• umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas próbny: 3 miesiące, 

• wymiar czasu pracy: pełny etat, praca od poniedziałku do soboty w przedziale czasowym 7:30–20:00, przeciętnie 8 godzin dziennie, 40 godzin w tygodniu – zgodnie z ustalonym harmonogramem, równoważny czas pracy, praca zmianowa, w przypadku osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – zgodnie z odrębnymi przepisami, 

• miejsce pracy: filie Biblioteki Sopockiej, 

• specyfika pracy: praca biurowa uwzględniająca specyfikę biblioteki/w przypadku osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

• dodatek stażowy, 

• dodatkowe wynagrodzenie roczne. 

 
Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec 2024 r. 

 
Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest wysłanie na adres mailowy Dyrektora: ewa.lewandowska@mbp.sopot.pl bądź dostarczenie do siedziby Biblioteki mieszczącej się przy ulicy Goyki 1, 81-715 Sopot następujących dokumentów w języku polskim: 

• Curriculum Vitae (CV) z opisem pracy zawodowej, 

• listu motywacyjnego, 

• oświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym, 

• W CV należy zawrzeć klauzulę: 

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sopocie ul. Goyki 1, 81-715 Sopot w celu realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. 

Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 poz. 922).” 

 

Dokumentację przesyłać można do 12.06.2024r. 

 

Informacje dodatkowe 

Wynagrodzenie 4420 zł brutto (wynagrodzenie zasadnicze), nagroda roczna, świadczenia socjalne. 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni odrębnie. 

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informujemy, że nadsyłanych ofert nie zwracamy. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(„RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach: 

• administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie, ul. Goyki 1, 81-715 Sopot, tel. 609061003, e-mail: mbp@mbp.sopot.pl, 

• we wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, 

• państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego, 

• w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji na stanowiska pracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej, 

• dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeksu Pracy. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, 

• dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na okres co najmniej 3 miesięcy, 

• osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym, 

• mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, 

• w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

• podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji. Podanie pozostałych danych (nie objętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich podania utrudni realizację procesu rekrutacji, 

• Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.  

 

 


Data publikacji: 04.06.2024 (14:09)Data aktualizacji: 04.06.2024 (14:09)
Osoba publikująca: Karolina RobakiewiczOsoba modyfikująca: Karolina Robakiewicz
Autor: Karolina Robakiewiczliczba wejść: 52
04 cze 2024 (14:09)Karolina Robakiewicz»Rekrutacja 2/2024
04 cze 2024 (14:09)Karolina Robakiewicz»Nowa strona (112)
04 cze 2024 (14:09)Karolina Robakiewicz»Nowa strona (112)
04 cze 2024 (14:09)Karolina Robakiewicz»Nowa strona (112)

Przejdź do góry strony